ME20120612LEMUR001ME20120612LEMUR002ME20120612LEMUR003ME20120612LEMUR004ME20120612LEMUR005ME20120612NBCADJUST001ME20120612NBCADJUST002ME20120612NBCADJUST003ME20120612NBCADJUST004ME20120612NBCADJUST005ME20120612NBCADJUST006ME20120612NBCADJUST007ME20120612LEMUR013ME20120612LEMUR014ME20120612LEMUR015ME20120612LEMUR016ME20120612LEMUR017ME20120612LEMUR018ME20120612LEMUR019ME20120612LEMUR020